LAUSENGIER planifica la mobilitat de la ciutat de forma integral, conjuntament amb tots els agents implicats i tenint en compte els diferents mitjans de transport privat i col·lectiu, el desplaçament a peu, l'ús de la bicicleta i de l'aparcament, així com també els seus impactes mediambientals.

Com ho fem?

Modernització de la mobilitat (Smart Cities)

Dissenyem i avaluen l'efecte que es produeix en el trànsit de vehicles a causa de la implantació de dispositius ITS, IOT o altres a la infraestructura viària per tal d’absorbir augments en la demanda o millorar la qualitat del servei i la presa de decisions.

 

Plans de mobilitat per a empreses (PMSP)

Els Plans de mobilitat sostenible per al personal d’Administració, entitats públiques i empreses (PMSP) són una eina de gestió per fer més sostenible i segura la mobilitat de treballadors i visitants. Segons la legislació vigent per a la millora de la qualitat de l'aire, les empreses amb més de 100 treballadors propis o externs han de disposar d'un (PMSP). Aquests plans s' elaboren mitjançant un procés metodològic que consta de: diagnosi de la mobilitat, propostes de millora, programa d' implementació i seguiment del Pla. Els objectius principals dels PMSP són: donar impuls a la mobilitat sostenible, l'estalvi de consum energètic, l'increment de la seguretat viària i l'increment de la productivitat i la competitivitat.

 

Plans directors de mobilitat

Són els instruments que garanteixen el desenvolupament coordinat de les estratègies de gestió de la mobilitat en un àmbit regional. Es propugna un model de mobilitat sostenible, amb un caràcter transversal que integri les diferents disciplines que actuen sobre la mobilitat, amb l'objectiu de garantir l'accessibilitat bàsica a totes les persones i que col·labori en el principi de facilitar la igualtat d'oportunitats a tots els ciutadans.

 

Plans de mobilitat urbana i estudis de mobilitat privada

És una eina de primer ordre per millorar la qualitat de vida de les nostres ciutats; imprescindible per poder planificar un territori amb qualitat, i no només des del punt de vista de la mobilitat, sinó també des del punt de vista ambiental , urbanístic , social i econòmic.

Elaborem Plans de mobilitat privada de nous sectors urbanístics i d’activitats ja siguin comercials, terciaris, industrials, logístics, assistencials i/o qualsevol tipus d’esdeveniments de manera que les infraestructures i transport públic tingui la capacitat de servei òptim perquè siguin tècnica i econòmicament viables.

 

Estudis d'impacte viari

Avaluen l' efecte que es produeix en el trànsit de vehicles a causa de modificacions en la infraestructura viària o augments en la demanda.

Explica'ns la teva idea

Ens posarem en contacte amb tu per a conèixer el teu projecte

Contacte